Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

måndag, mars 16, 2009

Rydberg svarar....

För ett par veckor sedan publicerade vi socialdemokrater en rapport där vi visade på vilka groteska orättvisor Vårdval Stockholm har lett till.

Vi socialdemokrater är kritiska, men inte bara vi. Även Läkarförbundet, Vårdförbundet och kommunalarbetareförbundet, organisationer som alla har medlemmar som jobbar i det system som folkpartisterna konstruerat, är kritiska. Så det är inte så underligt att Birgitta Rydberg och folkpartiet blir nervösa. Nu har dom granskat rapporten och "givetvis" funnit att vår rapport är helt felaktig.

Jag tycker att det är kul att Birgitta Rydberg bemödar sig med att "granska" vår kritik mot vårdval Stockholm.

Samtidigt noterar jag att hon inte har några faktamässiga invändningar mot de flesta av våra resultat:
Minskad kvalitet för patienterna
 • Det blir mindre tid för patienterna eftersom många korta besök ger mer pengar än t ex långa besök eller telefonsamtal.

 • Den förebyggande vården försämras när det blir färre distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor ute på vårdcentralerna.

 • Det totala antalet vårdkontakter per telefon har minskat dramatiskt. Istället måste patienter besöka vårdcentraler i ärenden som tidigare löstes via telefon.

Läkare tar över sjuksköterskornas arbetsuppgifter


 • Vårdcentralerna låter läkare göra sjuksköterskors jobb för att klara sin ekonomi. Läkarbesök ger nämligen betydligt mer pengar.

 • År 2007 gick det i genomsnitt 2,4 läkarbesök per besök hos sjuksköterska/undersköterska. 2008 var genomsnittet 2,7 läkarbesök per besök hos sjuksköterska/undersköterska - en förändring med 11 procent.

 • I utsatta områden har antalet besök till sjuksköterskor och undersköterskor minskat med nära 10 procent. I socioekonomiskt starka områden syns inte samma mönster.


Kraftigt försämrad ekonomi och färre anställda i utsatta områden

 • Trots att man har lika många patienter att ta hand om har vårdcentralerna utsatta områden i genomsnitt förlorat 3,9 miljoner kronor och nära fem anställda per mottagning under 2008.

 • I privilegierade områden har vårdcentralerna i genomsnitt förlorat 1,9 miljoner kronor och har lika många anställda som före Vårdval Stockholm.

 • Färre anställda har lett till att arbetsbelastningen har ökat i genomsnitt med 27 procent på vårdcentraler i utsatta områden.

 • På vårdcentraler i privilegierade områden har arbetsbelastningen ökat med 10,4 procent. Det har följaktligen skett en kraftig förskjutning av resurser från utsatta till mer välbeställda områden.

Tillgängligheten till vården ökar inte


 • Tillgängligheten har, totalt sett, inte förändrats sedan Vårdval Stockholm infördes. När borgarna pratar om ”ökad tillgänglighet” mäter de bara antalet läkarbesök. Men de har ökat på bekostnad av besök till sjuksköterskor och undersköterskor samt minskat antal telefonkontakter.
 • Även här ökar klyftorna. Vårdcentraler i privilegierade områden har fått ökad tillgänglighet, medan vårdcentraler i mer utsatta områden har fått minskad tillgänglighet.

Om de "felaktigheter" Rydberg tycker sig finna:

Rydberg skriver:

De förändringar av Vårdval Stockholm som beslutades i höstas efter den första utvärderingen syns inte heller eftersom de trädde i kraft vid årsskiftet. De innebär bl.a. 50 % högre tolktidsersättningoch en förändrad åldersindelning som grund för den fasta delen av ersättningen, förändringar som främst gynnar mottagningar i bl.a. norra Botkyrka och på Järvafältet (eller närmare bestämt mottagningar med många patienter som är sjukliga och kanske får ålderssjukdomar tidigare i livet, vilket är vanligare bland socialt och ekonomiskt utsatta).


Eftersom vi jämfört 2007 med 2008 är det alldeles riktigt att vi inte har med resultatet för 2009 - eftersom det ännu inte är klart. Vi ska med samma iver granska siffrorna för 2009 när de kommer i bokslutet för nästa år.

Rydberg skriver:
S räknar med 100% kostnad för medicinsk service (röntgen, labb mm). I verkligheten får vårdcentralerna betala 20% av den kostnaden.


Eftersom hon läst vår rapport så noggrant borde hon sett att vi bara tittar på intäkterna för varje vårdcentral, inte kostnaden. Därför faller kostnaden för medicinsk service utanför granskningen. Jag ser fram emot att ta del av beräkningar om hur kostnaderna för medicinsk service faller ut för olika vårdcentraler, men det var inte föremål för vår undersökning.

Rydberg skriver:
S räknar inte med den bonus på 3 % som vårdcentralerna som betalas ut efter årsskiftet. För t.ex. Hallunda VC innebär maximal bonus nästan 1,2 mkr, för Skärholmens VC nära 1 mkr, för Rinkeby VC ca 700 tkr (utifrån de intäktssiffrorna i S-rapporten).


Vi använder landstingets egna bokslut för de offentligt drivna vårdcentralerna där de totala intäkterna för 2007 respektive 2008 är inräknade. Självklart kan man jämföra intäkterna i bokslutet från ett år till ett annat. I sammanhanget bör väl också nämnas att Rinkeby förlorar 11 miljoner kronor, eller en tredjedel av sina intäkter - trots oförändrat antal patienter. I det sammanhanget känns 700 tusen kronor lite futtigt som kompensation....

Rydberg skriver: "S räknar ”läkarbesök per sköterskebesök” för att försöka bevisa att läkare har tagit över sköterskebesök . Detta mått säger dock ingenting. Även om läkarbesöken har ökat kraftigt (+ 12 % eller 300.000 under 2008) så har sköterskebesöken inte minskat utan tvärtom ökat. De professionella utvärderingarna har klargjort att ingen överströmning från sköterskebesök till läkarbesök går att visa."

Det är landstingets revisorer du borde kontakta om du tycker att våra siffror är felaktiga. Enligt den offentliga statistiken för de landstingsdrivna vårdcentralerna (där hälften av stockholmarna är listade) har antalet läkarbesök per sköterskebesök ökat från 2,4 år 2007 (före Vårdval Stockholm) till 2,7 år 2008 (med Vårdval Stockholm). Detta är ett obestridligt faktum. Vår undersökning är den första som genomförts där hela det första året med Vårdval Stockholm räknas mot hela det sista året med det gamla systemet och vi kan därför redovisa nya resultat som inte tidigare varit kända. Det som också är intressant i vår rapport är att vi kan se kvoten läkare/sköterska på varje vårdcentral. Vi konstaterar att det är stora skillnader mellan vårdcentraler i utsatta respektive privilegierade områden.

Rydberg skriver: "S verkar t.ex. ha feltolkat antalet telefonkontakter som gäller vård via telefon (t.ex. recept) och som inte säger något om hur lätt det är att komma i kontakt med mottagningen."

Nej, det är inte telefontillgängligheten (hur lätt det är att nå sin vårdcentral per telefon) vi tittat på i vår undersökning - de mätningarna sköter landstingets förvaltning. Det vi istället undersökt är de totala kontakterna per telefon med patienter, t ex uppföljningar som inte kräver fysiska besök. De kontakterna har på de flesta vårdcentraler minskat kraftigt. Vår undersökning indikerar att det ökade antalet läkarbesök bara är ett resultat av att sköterskebesöken och telefonkontakterna minskat. Därmed har inget hänt med den totala tillgängligheten.

Jag har ju länge tyckt att man borde försöka bli överens över blockgränsen när det gäller primärvården i Stockholm. Mina propåer om samtal har tyvärr mötts med kalla handen. Via omvägar har jag fått klart för mig att de borgerliga är beredda att genomföra förändringar men först 2011, efter valet.

Birgitta, som jag antar läser min långa drapa, är alltid välkommen upp till mig för ett litet samtal över en kopp kaffe. Jag skulle tycka att det vore intressant att få prata med henne om begreppen valfrihet och rättvisa. De går nämligen att förena Birgitta.

Du behöver inte ställa till med kaos i områden med dålig folkhälsa för att åstadkomma ett system som ger dig och mig rätt att välja läkare eller vårdcentral. System som kombinerar rättvisa och valfrihet sätts redan nu i sjön. Bland annat i Skåne och Västra Götaland. Det borde vara möjligt även i Stockholm.

Så välkommen Birgitta till ett litet samtal över en fika.

Tyvärr, tror jag inte hon kommer....

Bloggtoppen.se